Соціально-психологічні методи управління грунтуються на людському факторі

Визначення деяких методів управління

Соціально-психологічні методи управління в ринковій економіці висувають у вигляді основного фактора успішності організації - людський фактор. соціально психологічні методи управлінняОсновною метою підприємств, що функціонують в ринковому середовищі, є задоволення потреб різних споживачів. Однак сучасний споживач може бути розглянуто лише у двох аспектах:

- як внутрішній споживач у вигляді персоналу організації, що знаходиться в пошуку вигоди для себе від споживання такої продукції, як процес або результат праці;

- як зовнішній споживач, для нього виробляється продукція і йому надаються послуги. Його задоволеність безпосередньо пов`язана з вигодами, одержуваними їм в процесі придбання та подальшого споживання готової продукції.Подібність і відмінність психологічних і соціальних методів

Соціально-психологічні методи управління персоналом розглядаються в області маркетингу. соціально-психологічні методи управління персоналомЗвертаючись до теорії Портера-Лоутера, можна з упевненістю стверджувати, що результативний працю, спрямовану на досягнення певної мети, призведе до задоволеності від його здійснення. Соціально-психологічні методи управління повинні спрямовуватися на досягнення певної мети, сформованої в формі пізнання і використання законів людської психічної діяльності, що призведе до оптимізації деяких психологічних процесів і явищ в інтересах особистості і суспільства. Саме в цьому і полягає тісний зв`язок, єдність і взаємозумовленість психологічних і соціальних управлінських методів. При цьому існує відмінність між ними, виражене в об`єкті управління, а саме: з використанням соціальних методів відбувається управління відносинами між групами, дія психологічних методів направлено на управління поведінкою індивідуумів, а також міжособистісними груповими відносинами.Широке використання управлінських методів керівниками

Соціально-психологічні методи управління організацією широко використовуються при формуванні і розвитку колективу. соціально психологічні методи управління організацієюНе можна забувати при використанні даних методів і про створення в колективі відповідного соціально-психологічного клімату, розвитку ініціативи і досягнення мети за допомогою забезпечення єдності інтересів. В їх основі лежать інтереси, потреби, цілі і мотиви. Соціально-психологічні методи управління деякими груповими процесами та явищами можуть бути спрямовані на:

- підвищення соціальної активності (покликане підвищити ініціативу при виконанні членами колективу своїх службових обов`язків);

- соціальне регулювання з метою упорядкування певних суспільних відносин в колективі, приймаючи за основу виявлення спільних інтересів і цілей;

- нормативне поведінка, що полягає в упорядкуванні соціальних відносин за допомогою нормування поведінки. Соціально-психологічні методи управління дають можливість керівнику прийняти оптимальний стиль організації.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!