Об'єкт оподаткування. Види об'єктів оподаткування

Податок являє собою важливу економічну категорію. Вона історично пов`язана з існуванням та діяльністю держави. Сутність податку становить вилучення на користь суспільства встановленої частини від вартості ВВП у формі обов`язкового внеску. об`єкт оподаткування

Термінологія

Податок - індивідуально-безоплатний обов`язковий платіж. Він стягується з громадян і організацій у вигляді відчуження грошових коштів, які належать їм на праві господарського ведення, власності або оперативного управління. Цей платіж необхідний для фінансового забезпечення функціонування держави і муніципальних утворень. Збір є обов`язковий внесок, який стягується з організацій і громадян, що виступає в якості одного з умов здійснення уповноваженими інстанціями і посадовими особами дій юридичного характеру. У їх число, крім іншого, включається надання прав і видача ліцензій.

Цілі обов`язкових внесків і платежів

Збори та податки покликані:

 • Забезпечувати своєчасну і найбільш повну мобілізацію бюджетних коштів.
 • Формувати умови для ефективного регулювання виробничого процесу і споживання як в цілому, так і по окремих галузях господарювання з урахуванням особливостей появи та перерозподілу доходів в різних групах населення. об`єкти оподаткування фізичних осіб

Визначення об`єкта оподаткування

Його приведено в галузевому Кодексі, в гл. 7. Об`єктом оподаткування є:

 • Майно.
 • Реалізація послуг / товарів / продукції.
 • Витрата.
 • Дохід.
 • Інше обставина, що володіє кількісною, вартісної або іншою характеристикою, з наявністю якого галузеве законодавство пов`язує виникнення у суб`єкта обов`язки здійснювати обов`язкові відрахування.

Згідно НК, об`єкт оподаткування виступає як невід`ємний елемент внеску в бюджет. Він встановлюється в ч. 2 і положеннями гл. 7 галузевого Кодексу. Для кожного платежу повинен бути передбачений свій об`єкт оподаткування.

Класифікація

У законодавстві описані види об`єктів оподаткування. Так, майном визнаються всі об`єкти цивільних прав (крім речових), що стосуються матеріальних цінностей, відповідно до ЦК. Товаром вважається будь-яка реалізується або призначена для цього продукція. Для регулювання відносин, що стосуються справляння митних платежів, до даної категорії віднесено також інше майно, передбачене в ТК. Роботою вважається діяльність, результат якої має матеріальний вираз і може реалізовуватися для задоволення потреб громадян або організацій. Послуга являє собою активність, підсумок якої не має вартісного показника. Споживання результату здійснюється в ході виконання діяльності. Під реалізацією, згідно з Кодексом, визнається:

 • Передача прав власності на продукцію.
 • Надання послуг.
 • Передача результату виконаної роботи.

Зазначені об`єкти оподаткування фізичних осіб і організацій можуть мати як на без-, так і оплатне основу. В останньому випадку, зокрема, мається на увазі, наприклад, обмін продукцією, послугами або роботою. Момент і місце фактичної реалізації встановлюються відповідно до ч. 2 Податкового кодексу. об`єктом оподаткування є

Дохід

У законодавстві немає чіткого визначення цього об`єкта оподаткування. У загальному вигляді поняття сформульовано таким чином:

Дохід являє собою економічну вигоду. Вона встановлюється в тій мірі, в якій може бути визначена згідно з порядком гл. 23 і 25 галузевого Кодексу.

Дохід може бути:

 • Валових. Його складають всі надходження коштів на користь конкретного суб`єкта.
 • Зменшеним на витрати, понесені у зв`язку з отриманням ("чистий прибуток").

Доходи також класифікуються на позареалізаційні і надійшли від реалізації. Це поділ прямо приведено в Податковому кодексі.

винятки

Вище наведені основні об`єкти оподаткування РФ. Не належать до цієї категорії:

 • Передача громадянам житлових приміщень в будинках муніципального або державного житлофонду в ході приватизації.
 • Виконання операцій, що стосуються обігу іноземної або російської валюти (крім цілей нумізматики).
 • Передача майна, якщо вона володіє інвестиційним характером. Зокрема, маються на увазі пайові внески в фонди кооперативів, вклади в статутний капітал господарських товариств і товариств, за договором про спільну діяльність.
 • Передача ОС, НМА або іншого майна некомерційним компаніям для здійснення ними основної діяльності, що не стосується підприємництва.
 • Вилучення матеріальних цінностей за допомогою конфіскації.
 • Передача майна в рамках початкового внеску одному з учасників договору про спільну діяльність (простого товариства) або його правонаступника при виділ частки, що знаходиться у спільній власності, або при розділі.
 • Спадкування матеріальних цінностей.
 • Передача майна в рамках початкового внеску спадкоємцю, правонаступнику учасника господарського товариства (товариства) або йому самому при вибутті (виході) зі складу об`єднання.
 • Звернення у власність інших осіб кинутих і безгоспних речей, тварин, скарбу відповідно до норм ЦК.
 • Передача майна при його розподілі в ході ліквідації господарського товариства (Суспільства).
 • Інші операції, передбачені в галузевому законодавстві. платники податків об`єкт оподаткування

Податок з доходів фізичних і податкова база

Ці дві категорії мають тісний зв`язок. Податкова база являє собою вартісну або іншу характеристику об`єкта оподаткування. Вона виступає в якості одного з основних елементів системи нарахування обов`язкових платежів. Податкові бази класифікують відповідно до:

 • Вартісними показниками - величина доходу.
 • Фізичними параметрами - обсяг отриманої сировини.
 • Об`ємно-вартісними показниками - кількість реалізованих послуг.

обчислення

Його здійснюють платники податків. Податок з доходів фізичних враховується в відповідних документах. На підставі цих даних, а також відповідно до регістрами бухгалтерського обліку обчислення здійснюється за підсумками кожного періоду. У разі виявлення в поточному періоді спотворень (помилок) при розрахунку податкової бази, що стосуються попередніх циклів, здійснюється перерахунок. При неможливості визначити конкретний час появи неточності коригуванню піддаються зобов`язання періоду, в якому вона виявлена.

специфіка розрахунку

Індивідуальні підприємці виконують обчислення податкової бази відповідно до даних обліку витрат і доходів, а також господарських операцій згідно з правилами, встановленими Мінфіном і Міністерством по зборах і податках. Громадянами розрахунок здійснюється на підставі відомостей про відповідні доходи, отримані від організацій в встановлених законом випадках, а також інформації власного обліку. Останній виконується в довільній формі.

способи встановлення

Їх існує всього чотири. Податкова база може встановлюватися прямим способом. Він передбачає врахування документально і реально підтверджених показників. Непрямий спосіб грунтується на встановленні бази в порівнянні з діяльністю інших зобов`язаних суб`єктів. В умовному способі враховуються вторинні ознаки умовної величини доходу. При використанні паушального способу за основу беруться показники суми податку (умовної). види об`єктів оподаткування

методи формування

Вони мають особливе значення в звітній практиці. Існує 2 методи формування бази:

 • Накопичувальний. В рамках цього методу в якості доходу визнаються суми, право на отримання яких з`явилося в даному періоді. При цьому не має значення, чи надійшли вони в дійсності. Витратами визнаються величини майнових зобов`язань, які виникли у звітному періоді (в ході обчислення прибуткового податку з громадян).
 • Касовий. Його називають також методом присвоєння. При касовому способі в якості доходу визнаються суми, які були реально отримані в конкретному періоді платником податків. Відповідно, як витрати, виступає реально сплачені суми.

однократность

Всі елементи, в тому числі і об`єкт оподаткування, формують сукупність параметрів, достатніх і необхідних для здійснення обов`язкового відрахування. Щоб визнати платіж законним, недостатньо просто вказати його в законодавстві. У нормах повинні бути вичерпно встановлені всі його елементи: об`єкт оподаткування, ставки, тарифи, суб`єкти, порядок і умови сплати. У цьому випадку платіж буде вважатися законним. При нечіткої формулюванні того чи іншого поняття може мати місце неоднозначне тлумачення галузевих норм. У підсумку це стає причиною судових спорів та позбавляє платників податків належним чином виконувати свої зобов`язання.

періоди

Вони являють собою встановлений проміжок часу щодо окремих платежів, по завершенню якого здійснюється обчислення податкової бази та суми, яка підлягає сплаті. Періоди відображають частоту відрахувань. Такий об`єкт оподаткування, як акциз, передбачає щомісячний платіж. Якщо підприємство використовує поставлений систему, то внески відправляються в бюджет раз в квартал. Якщо об`єктом оподаткування є дохід громадян, то платіж здійснюється раз на рік. нк об`єкт оподаткування

Важливий момент

Податкові періоди можуть складатися з декількох (або одного) більш коротких звітних проміжків. За їх підсумками відраховуються авансові платежі. Однак для деяких податків звітні періоди не передбачені. Наприклад, це стосується ПДВ, акцизів, обов`язкових платежів на гральний бізнес, видобуток копалин. Разом з цим для єдиного соціального податку, відрахувань з прибутку і майну організацій розраховуються і виплачуються з урахуванням авансових відрахувань по завершенні звітних періодів. На більш короткі проміжки часу розбивають тривалі цикли. Наприклад, це застосовується до календарного року. Такий захід обумовлюється необхідністю забезпечити рівномірне і регулярне надходження в бюджет встановлених законом податкових платежів протягом фінансового року. визначення об`єкта оподаткування

На закінчення

У теорії об`єкт оподаткування формулюється по-різному. Деякі автори під цим терміном розуміють юридичний факт, тягне виникнення обов`язку зі сплати внесків до бюджету. Інші фахівці вважають цей підхід некоректним. Юридичним фактом, що тягне появу податкових зобов`язань вони вважають наявність об`єкта - отримання доходу або володіння майном протягом фінансового періоду.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!