Обов'язки роботодавця по трудовому кодексу

Основні обов`язки працівника і роботодавця регламентуються положеннями ТК. У ст. 16, ч. 1 кодексу сказано, що підставою виникнення відносин між цими суб`єктами виступає угоду. обов`язки роботодавця

Обов`язки працівника і роботодавця

У ст. 56, ч. 1 кодексу встановлено, що відповідно до буде укладено наймач повинен:

 1. Поставити перед співробітником завдання в рамках його функцій.
 2. Забезпечити належні умови діяльності на підприємстві, передбачені галузевим законодавством і іншими нормативними актами, що регулюють дану сферу.
 3. У повному розмірі і своєчасно виплачувати винагороду за діяльність співробітника.

У свою чергу, працівник зобов`язаний:

 1. Особисто виконувати певну в угоді з наймачем функцію.
 2. Дотримуватися правил, встановлених на підприємстві.
 3. Виконувати встановлені нормативи.
 4. Дотримуватися дисципліни.
 5. Дбайливо ставитися до матеріальних цінностей, що належать наймачеві та іншим службовцям.
 6. Дотримуватися вимоги щодо забезпечення безпеки та охорони праці.
 7. Повідомляти наймачеві або своєму безпосередньому начальнику про виникнення ситуацій, що становлять загрозу для здоров`я та життя людей, а також цілісності майна. трудові обов`язки роботодавця

Обов`язки роботодавця по Трудовому кодексу

Вони встановлені в ст. 22 ТК. Як вище було сказано, підставою виникнення відносин між наймачем і службовцям виступає трудовий договір. Обов`язки роботодавця полягають:

 1. У дотриманні законів та інших нормативних, в тому числі локальних, актів, умов, угод.
 2. Надання службовцю роботи, обумовленої договором.
 3. Забезпеченні безпеки діяльності та умов, що відповідають вимогам ОП і гігієни.
 4. Встановлення однакової плати для службовців, які виконують однакові функції.
 5. Забезпеченні працівників обладнанням, технічною документацією, інструментами, іншими необхідними засобами для виконання доручених їм завдань.
 6. Виплату належної зарплати в повному розмірі та в строки, встановлені в Трудовому кодексі, правилах внутрішнього розпорядку, угодах. обов`язки роботодавця при нещасному випадку

Це основні обов`язки роботодавця.

додатково

Крім зазначених вище в трудові обов`язки роботодавця включено:

 1. Ведення колективних переговорів і укладення відповідних угод в порядку, передбаченому в ТК.
 2. Надання представникам працівників достовірної та повної інформації для складання договорів і контролю над виконанням їх умов.
 3. Своєчасне виконання вимог і розпоряджень державних наглядових інстанцій, виплата штрафів, накладених за порушення законодавства та інших норм, що регулюють сферу.
 4. Розгляд подань профспілкових органів, інших обраних делегатів від трудового колективу про виявлені діях, що суперечать ТК та інших правових актів.
 5. Створення умов для участі службовців в управлінні підприємством в передбачених в законодавстві формах.
 6. Забезпечення побутових потреб, пов`язаних з виконанням працівниками їх обов`язків.
 7. Відшкодування шкоди, заподіяної службовцям в ході виконання ними своїх професійних функцій, компенсація моральної шкоди на умовах і в порядку, встановлених в законодавстві.
 8. Здійснення обов`язкового соціального страхування. трудовий договір обов`язки роботодавця

Фізичні особи як наймачів

Такі суб`єкти здійснює права і обов`язки роботодавця одноосібно. На практиці в угодах, які укладає наймач-фізособа, представник не вказується. Це положення є в ст. 57 ТК. У зв`язку з цим вважається некоректною наступне формулювання преамбули договору: "Індивідуальний підприємець (П.І.Б.), який діє від свого імені, надалі іменований роботодавцем, з одного боку ..." У таких випадках немає необхідності вказувати, як саме здійснює діяльність суб`єкт. Тому досить вказати: "Індивідуальний підприємець (П.І.Б.), в подальшому роботодавець, з одного боку ..." Фізособа, виступаючи як наймач, може розробляти локальні правові акти. При цьому вона сама їх і стверджує. Індивідуальний підприємець виконує і інші права та обов`язки роботодавця. Наприклад, забезпечує належні умови службовцям, веде облік і так далі.

Порушення правил безпеки

ТК передбачає певні обов`язки роботодавця при нещасному випадку. В першу чергу, наймач повинен здійснити внутрішнє розслідування події, якщо воно сталося зі службовцями та іншими особами, задіяними на підприємстві в ході виконання ними професійної діяльності або виконання доручень керівництва. Подіями, кваліфікується як нещасний випадок, вважаються:

 1. Травми (тілесні ушкодження), в тому числі заподіяні іншими особами.
 2. Тепловий удар, обмороження, опік.
 3. Утоплення.
 4. Поразка блискавкою, електричним струмом, випромінюванням.
 5. Укуси та інші пошкодження, завдані комахами і тваринами.
 6. Травми, які виникли внаслідок аварій, вибухів, стихійних лих, руйнування конструкцій, споруд або будівель і інших надзвичайних обставин. обов`язки працівника і роботодавця

В даному випадку мова йде про будь-які ушкодження здоров`я, спровокованих дією зовнішніх факторів і які спричинили:

 1. Необхідність переведення службовця на іншу роботу.
 2. Смерть потерпілого.
 3. Тимчасову або стійку втрату працездатності.

розслідування

В обов`язки роботодавця при нещасний випадок входить формування спеціальної комісії. Вона повинна встановити обставини події, осіб, які допустили порушення передбачених законом вимог з ОП. Комісія аналізує отримані відомості і оцінює подію як нещасний випадок, пов`язаний або не пов`язаний з виробничою діяльністю. Це має значення для проведення подальших заходів. У повноваження комісії входить також визначення ступеня провини застрахованої особи, формування матеріалів справи. В обов`язки роботодавця входить інформування різних інстанцій і органів. До них, зокрема, відносять ФСС, прокуратуру, виконавчу структуру. Кого саме слід повідомити, залежить від тяжкості події і числа постраждалих.

Строки проведення

По завершенні розслідування комісія формує акт Н-1 за ф. 2, якщо подія пов`язана з виробництвом, або за ф. 4, якщо воно не стосується діяльності на підприємстві. З`ясування обставин нещасного випадку, в якому постраждалі отримали пошкодження в легкому ступені, здійснюється в триденний термін. Якщо травми були важкими, розслідування проводиться протягом 15 днів. основні обов`язки працівника і роботодавця

Система управління ВІД

Її формування і контроль над її функціонуванням також входять в обов`язки роботодавця. Для реалізації цього завдання необхідно провести ряд заходів. В першу чергу повинен бути сформований комплект правових документів, в яких фіксуються вимоги з ОП відповідно до специфіки діяльності підприємства. У цій нормативній базі присутні:

 1. Федеральні законодавчі та інші акти, що містять встановлені на державному рівні вимоги. До останніх, зокрема, відносять стандарти безпеки, типові інструкції та правила, санітарно-епідеміологічні нормативи, які формулюють приписи щодо факторів виробничого процесу і середовища.
 2. Локальні акти. До них відносять різні положення, журнали контролю та реєстрації інструктажів, програми виробничого нагляду, навчання за правилами безпеки, інструкції з ОП і так далі.

Розробка документації

В обов`язки роботодавця входить формування інструкцій і правил на підставі типових нормативних актів і методичних рекомендацій. В документацію слід включити такі розділи:

 1. Загальні вимоги ВІД.
 2. Приписи з охорони праці перед роботою.
 3. Вимоги ВІД в процесі виробничої діяльності.
 4. Приписи та правила поведінки службовців при аварійних ситуаціях.
 5. Вимоги ВІД в кінці робочого дня.

Розробка інструкцій повинна здійснюватися відповідно до специфіки виробничої діяльності підприємства і виконуваними службовцями функціями. При цьому необхідно пам`ятати, що термін дії документів - 5 років. Після закінчення цього періоду роботодавець зобов`язаний переглянути інструкції. При необхідності в них вносяться поправки. Важливо відзначити, що розробка і затвердження документації здійснюються з урахуванням думки профспілки в порядку, передбаченому в ст. 372 ТК. обов`язки роботодавця по трудовому кодексу

Формування служби з ОП

В обов`язки роботодавця, чисельність штату якого - більше 50 чоловік, входить створення спеціального органу, який забезпечує контроль безпеки на виробництві. Разом з цим вводиться відповідна посада фахівця з ОП для працівника, який має належну підготовку або досвід. Якщо чисельність службовців менше зазначеного вище кількості, рішення про формування служби приймається керівником відповідно до специфіки діяльності підприємства.

медогляди

Їх проведення, відповідно до ТК, здійснюється за рахунок роботодавця. Наймач повинен організувати такі медогляди:

 1. Попередні (при зарахуванні до штату).
 2. Періодичні (в процесі трудової діяльності).
 3. Позачергові.
 4. Психіатричні огляду, в тому числі на прохання службовців відповідно до показань.

За рахунок роботодавця проводяться медогляди:

 1. Для неповнолітніх співробітників.
 2. Осіб, залучених до діяльності в шкідливих або небезпечних виробничих умовах.
 3. Працівників громадського харчування, харчової промисловості, водопровідних споруд, дитячих та лікувально-профілактичних установ, підприємств торгівлі.
 4. Службовців, які здійснюють спеціальну діяльність, пов`язану в тому числі з джерелами високої небезпеки.
 5. Працівників, зайнятих на транспорті.

Крім зазначених вище категорій обов`язкові огляди проводяться для муніципальних і державних службовців, освітян, осіб, зайнятих в діяльності, здійснюваної вахтовим методом, а також для службовців, які прибули на територію Крайньої Півночі і в райони, до нього прирівняні.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!