Бухгалтерський баланс

Значення бухгалтерського балансу

Кожна компанія повинна постійно проводити облік грошових коштів, які надходять і витрачаються при її функціонуванні. Необхідно знати наявні ресурси і джерела їх формування. Про все це чітко інформує бухгалтерський баланс. Його показники відображають фінансове становище станом на звітну дату. Якщо уявити чашу терезів, на одній з яких будуть перебувати активи, бухгалтерський баланса на інший пасиви організації в грошовому вираженні, то вийде не що інше, як бухгалтерський баланс. На одній стороні буде знаходитися все, що має підприємство: основні засоби, заборгованість дебіторська, матеріальні ресурси, грошові кошти (які лежать на розрахунковому рахунку) та інше. Інша чаша включає в себе джерела формування всіх ресурсів. З цієї причини підсумки обох частин балансу повинні бути рівні (принцип подвійного запису).

Бухгалтерський баланс: його будова і зміст

майно балансу включає в себе необоротні активи (Наприклад, основні засоби, довгострокові фінансові вкладення) і оборотні (ресурси, які беруть участь у виробництві і переносять всю свою вартість на створюваний продукт, а також грошові вкладення на невеликий період). До складу пасивів входять розділи:

а) капітал та резерви;

б) довгострокові зобов`язання;

в) короткострокові зобов`язання.

Перший включає в себе різні види капіталу (додатковий, резервний, статутний), а також нерозподілений прибуток. Другий відображає довгострокові позики і кредити. Третій містить короткострокові грошові зобов`язання, заборгованість по оплаті податковим органам, персоналу, по виплаті дивідендів.

значення бухгалтерського балансу

принципи побудови

Існує загальноприйнятий зразок балансу, який передбачений Мінфіном в наказі № 67н від 22.07.2003г. На його підставі організації можуть створити свою форму обліку.

Щоб правильно сформувати баланс, потрібно дотримуватися таких правил:

1) баланс, який створюється на початок року, повинен мати такі ж показники, які стоять в кінці минулого року;

2) неприпустимо виконувати зарахування статей активів і пасивів, прибутків і збитків, якщо це не передбачено в ПБО;

значення бухгалтерського балансу

3) інформація про інвентаризацію майна, зобов`язання і зроблених виплатах повинна відображатися у відповідних статтях.

необхідні реквізити

Бухгалтерський баланс повинен мати дату, станом на яку проводиться облік. Потім слід ввести повну назву розглянутого підприємства відповідно до установчих документів, ІПН, код КВЕД (основна діяльність підприємства), коди ОКОПФ і ОКФС (організаційно-правова форма), юридична адреса підприємства. Потрібно написати одиницю виміру показників, які має бухгалтерський баланс (заповнити код за ОКЕІ). Якщо дані представлені в тис. Рублів, то вводиться число 384, в млн. Рублів - 385. Слід заповнити дату затвердження і фактичної передачі (поштове, електронне або інше відправлення звітності). При дотриманні всіх правил можна грамотно контролювати фінансовий стан підприємства, що дозволить знаходити нові шляхи вдосконалення, приймати правильні рішення і отримувати бажаний прибуток.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!